Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇALIŞANLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Güney Çelik Hasır ve Demir Mam.San.Tic.A.Ş. (“Güney Çelik”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, Güney Çelik tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Güney Çelik, çalışanlarının kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve şirketimizin meşru menfaatleri gereği benzer amaç ve sebeplerle işlemektedir.

 

 1. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer Kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 2. İş sözleşmelerinin kurulması ve ifası,
 3. Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, acil durum listelerinin ve analiz raporlarının oluşturulması, meslek hastalığı ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli tetkik ve muayenelerinin gerçekleştirilmesi,
 4. Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri, mazeret, devamsızlık ve hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,
 5. Yurtiçi ve yurt dışı eğitim, seyahat, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri,
 6. Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım,
 7. Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması.
 8. İşyerimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin amaç ve yükümlülükleri kapsamında, 

 

Kayda alınan kişisel verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve Kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Ayrıca, Güney Çelik tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, mevzuat hükümlerine uygun olarak Güney Çelik binalarında ve tesislerinde 7x24 güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulabilmektedir. 

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; Güney Çelik’ in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç ve Global Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, Güney Çelik’ in ve bağlı şirketlerinin ve Güney Çelik ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Güney Çelik’ e ait ofis, işyeri, depo ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak ve müşteriyi bilgilendirme vb.), Güney Çelik’ in her türlü insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin temini, dava ve icra dosyalarının takibi amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Güney Çelik’ in grup şirketlerine, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin: 

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

Başvuru Hakkının İstisnaları 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 2. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi 
 3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi 
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi 

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması 
 2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi 
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması 
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

 

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle Güney Çelik’ e iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 

 

İletişim Bilgileri: Güney Çelik Hasır ve Demir Mam.San.Tic.A.Ş. 

Posta Adresi: Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı No:2 Sarıçam/ ADANA 

E-posta Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.