Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. (“Güney Çelik”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Güney Çelik’e vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, ; Güney Çelik’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında Güney Çelik ve Güney Çelik ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Güney Çelik’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi; şirket hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, potansiyel müşteri tespiti v.b. amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; tahdidi olmamak üzere, Güney Çelik’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülükleri kapsamında Güney Çelik ve Güney Çelik ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Güney Çelik’in alım-satım, iş, hizmet, tedarik vs. sözleşmelerinin kurulması ve ifasıyla ilgili işlemlerin yapılması ve her türlü ticari faaliyetlerinin, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesi, şirket hizmetlerinin sunulabilmesi amaçlarıyla, Güney Çelik’in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, dış hizmet sağlayıcılarına, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara ve şirketimiz sözleşmeli avukatlarına Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Güney Çelik’in faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yüz yüze görüşmeler, anketler, internet siteleri, Güney Çelik temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Güney Çelik’e iletmeniz durumunda Güney Çelik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Güney Çelik tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Güney Çelik’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Güney Çelik’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Güney Çelik’e KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Piri Reis Caddesi, Yalı Mahallesi, No:7, Maltepe/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  mail adresine 
veya 0322 394 50 70 numaralı faksa yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

 

Önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San Tic.  A.Ş.